ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
 • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
 • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19 - 0553 205 39 41
 • info@adlbelge.com
CE Belgesi [medikal] Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 13485 Sertifikası Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

ISO 45001 Eğitimi

ISO 45001 eğitimi içeriğimiz aşağıda gösterilmiştir. Adl Belge olarak vermekte olduğumuz iş güvenliği eğitimlerimizde katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği (İSG) standartının uygulama mantığını anlayabilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda iso 45001 İSG eğitimlerimiz sonuç odaklı olup, teoriden çok pratiğe dayanmaktadır.

ISO 45001:2018 temel, kurulum ve uygulama eğitim içeriğimiz aşağıda yer alan soruları ve iso 45001 isg standard şartlarını kapsamaktadır. Firmanızda verilecek eğitim sonrasında listede yer alan tüm konular anlaşılmış ve uygulanabilir olacaktır. Eğitim sonunda doküman desteği de sağlanmaktadır.

ISO 45001 eğitiminin son 2 saati katılımcılardan gelen sorulara ve tamamen uygulama odaklı örneklerin açıklanmasına ayrılmaktadır. Eğitim 10:00-16:00 arası sürmekte olup bu süre katılımcıların etkinliğine göre değişebilmektedir. Eğitim teklifi almak için 0533 573 92 41 veya https://adlbelge.com/webform/iso-kalite-egitim-teklif-formu sayfasından iletişime geçebilirsiniz.

ISO 45001 Eğitim İçeriği

4. Kuruluşun Bağlamı

4.1 Organizasyonu ve İçeriğiniz Anlama

Kuruluş, iş sağlığı ve güvenliği amacına yönelik, iç ve dış hususları tayin etmiş mi? Bu iç ve dış hususlarla ilgili bilgiyi izliyor ve gözden geçiriyor mu?

4.2 Çalışanların ve Diğer İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerini Anlama

Kuruluş aşağıdakileri belirlemiş midir?

a) Çalışanların yanı sıra İSG yönetimi ile ilgili olan diğer ilgili taraflar

Sistem;

b) Çalışanların ve diğer ilgili tarafların ilgili ihtiyaçları ve beklentileri (yani, gereklilikler);

c) Bu ihtiyaç ve beklentilerden hangisi yasal gereklilikler ve diğer gereksinimler.

4.3 Iso 45001:2018 İSG Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi

Kuruluş, kapsamı belirlemek amacıyla, İSG yönetim sisteminin sınırlarını ve uygulanabilirliğini tayin etmiş mi? Bu kapsam belirlenirken, kuruluş aşağıdakileri değerlendiriyor mu?

a) Madde 4.1’de atıf yapılan iç ve dış hususları,

b) Madde 4.2’de atıf yapılan ilgili tarafların şartlarını,

c) Planlanmış veya gerçekleştirilen işle ilgili faaliyetleri dikkate almak

Kuruluş, bu standardın şartlarından belirtilen kapsam dâhilinde uygulanabilir olanların tamamını uyguluyor mu?

Kuruluşun kalite yönetim sisteminin kapsamı, dokümante mi? ve muhafaza ediliyor mu?

4.4 ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi

Kuruluş, bu standardın şartlarına uygun olarak, ihtiyaç duyulan prosesler ve bunların birbiri ile etkileşimi dahil, bir kalite yönetim sistemi kurmuş, uyguluyor, sürekliliğini sağlıyor ve sürekli iyileştiriyor, tayin edilmeli ve uyguluyor mu?

5. Liderlik

5.1 Liderlik ve Bağlılık

Üst yönetim, aşağıdakiler vasıtasıyla İSG yönetimi konusunda liderlik ve bağlılık gösteriyor mu?

a) İşle ilgili yaralanmaların ve hastalıkların önlenmesinde genel güvenliğin ve sorumluluğun yanı sıra güvenli ve sağlıklı iş yerleri ve faaliyetlerin sağlanması

b) İSG politikasının ve ilgili İSG hedeflerinin belirlenmesini ve kuruluşun stratejik yönüyle uyumlu olmasını sağlamak

c) İSG yönetim sistemi gereksinimlerinin kuruluşun iş süreçlerine entegrasyonunu sağlamak;

d) İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek için gerekli kaynakların mevcut olmasını sağlamak

e) Etkili İSG yönetiminin ve İSG yönetim sistemi şartlarına uymanın önemini bildirmek,

f) İSG yönetim sisteminin amaçlanan sonuca ulaşmasını sağlamak,

g) İSG yönetim sisteminin etkinliğine katkıda bulunacak kişileri yönlendirmek ve desteklemek,

h) Sürekli iyileştirmeyi sağlamak ve teşvik etmek,

i) Diğer ilgili yönetim rollerini, kendi sorumluluk alanlarına uyguladıkları liderliklerini göstermek için desteklemek,

j) Kuruluş içinde İSG yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarını destekleyen bir kültür geliştirmek, öncülük etmek ve teşvik etmek

k) Olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları rapor ederken çalışanları misilleme yapmaktan korumak

l) Olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları rapor ederken çalışanları misilleme yapmaktan korumak

m) Olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları rapor ederken çalışanları misilleme yapmaktan korumak.

5.2 İSG (İş Sağlığı ve Güvenlği) Politikası

Üst yönetim, aşağıdakileri karşılayan bir İSG politikasını oluşturmuş, uyguluyor ve sürekliliğini sağlıyor mu?

a) işle ilgili yaralanmaların ve kötü sağlık durumunun önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlama taahhüdünü içerir ve kuruluşun amacına, boyutuna ve içeriğine ve İSG riskleri ile İSG fırsatlarının kendine özgü yapısına uygundur

b) İSG hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve sunan,

c) Yasal gereklilikleri ve diğer gereklilikleri yerine getirme taahhüdünü içeren,

d) Tehlikeleri ortadan kaldırma ve İSG riskini azaltma taahhüdünü içeren

e) İSG yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesine yönelik bir taahhüt içeren

f) İşçilerin istişarelerine ve katılımlarına ve bulundukları yerde işçi temsilcilerine bağlılık taahhüdünü içeren politika duyurulmuş mu?

5.3 Kurumsal Görev Yetki ve Sorumluluklar

Üst yönetim, ilgili görevler için yetki ve sorumlulukların belirlendiği ve kuruluş içerisinde duyurmuş mu?

Üst yönetim aşağıdakiler için yetki ve sorumlulukları belirlemiş mi?

a) Kalite yönetim sisteminin, bu standardın şartlarını karşılamasının güvence altına alınması,

b) Proseslerin istenen sonuçları ortaya çıkarmasının güvence altına alınması,

c) Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirme (bk. Madde 10.1) için fırsatlar ile ilgili raporlama (özellikle üst yönetime raporlama),

d) Kuruluşun tamamında müşteri odaklılığın teşvik edilmesinin güvence altına alınması,

e) Kalite yönetim sistemindeki değişiklikler planlanır ve uygulanırken, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün güvence altına alınması.

6. ISO 45001 İçin Planlama

6.1 Genel

6.1.1 İSG yönetim sistemi için planlama yaparken, organizasyon belirtilen hususları dikkate alacaktır.

4.1'de (bağlamda), 4.2 (ilgili taraflar) ve 4.3'te belirtilen şartlar (kapsamı).

ISO 45001 (yönetim sistemi) ve ele alınması gereken riskleri ve fırsatları belirlenmiş mi?

a) ISO 45001 İş sağlığı ve gücenliği yönetim sisteminin amaçlanan sonucu elde edebileceğine dair güvence vermek;

b) İstenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak,

c) İstenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak,

d) Sürekli iyileştirme sağlamak.

Kuruluş, İSG yönetim sisteminin ve ele alınması gereken hedeflenen sonuçların risklerini ve fırsatlarını belirlerken, aşağıdakileri dikkate alıyor mu?

 • İSG riskleri ve diğer riskler
 • İSG fırsatları ve diğer fırsatlar
 • Yasal şartlar ve diğer şartlar

Planlanan değişikliklerin kalıcı veya geçici olması durumunda, bu değerlendirme değişiklik uygulanmadan önce yapılmakta mıdır?

Kuruluş hakkında aşağıdaki belgelenmiş bilgileri saklamakta mıdır?

 • Riskler ve fırsatlar
 • Risk ve fırsatlarını belirlemek ve ele almak için gerekli süreç (ler) ve yapılması gerekenler.

6.1.2 Risklerin Belirlenmesi Risklerin ve Fırsatların Değerlendirilmesi

6.1.2.1 Tehlike Tanımlama

Kuruluş, devam eden ve proaktif olan tehlike tanımlaması için bir süreç (ler) oluşturmuş mu? Uygulamakta mı?  Sürdürülmekte midir?

 • İşin nasıl organize edildiği, sosyal faktörler (iş yükü, çalışma saatleri, mağduriyet, taciz ve zorbalık dahil), liderlik ve organizasyon kültürü
 • Rutin ve rutin olmayan faaliyetler ve durumlardan kaynaklanan tehlikeler dahil
 • Altyapı, ekipman, malzemeler, maddeler ve işyerinin fiziksel koşulları
 • Ürün ve hizmet tasarımı, araştırma, geliştirme, test, üretim, montaj, inşaat, hizmet sunumu, bakım ve imha
 • İnsan faktörleri
 • İşin yapılış şekli
 • Acil durumlar ve sebepleri de dahil olmak üzere kuruluşun içinde veya dışında ilgili olayları geçmiş
 • Potansiyel acil durumlar
 • Dikkate alınması gereken aşağıdaki diğer konular değerlendirilmiş mi?
 • İşçiler, müteahhitler, ziyaretçiler ve diğer kişiler dahil olmak üzere işyerine ve faaliyetlerine erişimi olanlar
 • Kuruluşun faaliyetlerinden etkilenebilecek işyerinde olanlar
 • Kuruluşun doğrudan kontrolü altında olmayan bir yerde çalışanlar
 • İş alanlarının, süreçlerin, tesislerin, makine / ekipmanın, işletme prosedürlerinin ve iş organizasyonunun, dahil olan çalışanların ihtiyaç ve yeteneklerine adaptasyonları da dahil olmak üzere tasarımı
 • İşyerinde meydana gelen ve kuruluşun kontrolü altındaki işle ilgili faaliyetlerden kaynaklanan durumlar
 • Kurum tarafından kontrol edilmeyen ve işyerinde işyerindeki kişilerin yaralanmasına ve sağlıksızlığına neden olabilecek durumlar

6.1.2.2 Kalite amaçlarına ulaşmak için planlama yaparken, kuruluş:

a) Ne yapılacağını,

b) Hangi kaynakların gerekeceğini,

c) Kimin sorumlu olacağını,

d) Ne zaman tamamlanacağını,

e) Sonuçların nasıl değerlendirileceğini tayin ediyor mu?

6.1.2.3 İi Sağlığı ve Güvenliği fırsatlarının ve İSG yönetim sistemi için diğer fırsatların değerlendirilmesi gerçekleştiriliyor mu?

Kuruluş değerlendirmek için bir süreç oluşturmuş, uygulamakta ve sürdürmekte midir?

6.1.3 Yasal Gerekliliklerin ve Diğer Gerekliliklerin Belirlenmesi

Kuruluş aşağıdakilere göre yasal gereklilikler ve diğer gereksinimler için süreç kurmuş mudur?

 • Tehlikelerine, İSG risklerine ve İSG yönetim sistemine uygun yasal gereklilikleri ve diğer gereklilikleri belirlemek ve bunlara erişmek
 • Yasal gerekliliklerin ve diğer gerekliliklerin kuruluş için nasıl uygulanacağını ve nelerin iletilmesi gerektiğini belirlemek
 • İSG yönetim sistemini kurarken, uygularken, bakımını yaparken ve sürekli geliştirirken bu yasal gereklilikleri ve diğer gereklilikleri dikkate almakta mıdır?

6.1.4 Planlama Eylemi

Kuruluş aşağıdakileri planlamakta mıdır?

 • Riskleri ve fırsatları ele alma
 • Yasal gereklilikleri ve diğer gereklilikleri ele almak
 • Acil durumlara hazırlanmak ve müdahale etmek
 • Faaliyetlerini İSG yönetim sistemi süreçlerine veya diğer iş süreçlerine entegre etmekte ve uygulamakta mıdır?
 • Bu eylemlerin etkinliğini değerlendiriliyor mu?

6.2 ISO 45001 İSG Hedefleri ve Bunlara Ulaşmak İçin Planlama

6.2.1 ISO 45001 İSG ve Hedefleri

Kuruluş, İSG yönetim sistemini ve İSG performansını korumak ve sürekli iyileştirmek için ilgili fonksiyon ve seviyelerde İSG hedefleri belirlemekte midir?

6.2.2 İSG hedeflerine ulaşmak için planlama

Kuruluş, İSG hedeflerine nasıl ulaşılacağını planlarken aşağıdakileri muhafaza etmekte midir?

 • Ne yapılacak
 • Hangi kaynaklar gerekli olacak
 • Kim sorumlu olacak
 • Ne zaman tamamlanacak
 • İzleme göstergeleri de dahil olmak üzere sonuçların nasıl değerlendirileceği
 • İSG hedeflerine ulaşmak için yapılacak eylemler kuruluşun iş süreçlerine nasıl entegre edilecektir?

7. Destek - ISO 45001 İş sağlığı ve Güvenliği

7.1 Kaynaklar

Kuruluş, İSG yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, bakımı ve sürekli iyileştirilmesi için gereken kaynakları belirlemekte ve sağlamakta mıdır?

7.2 Yeterlilik

a) İSG performansını etkileyen veya etkileyebilecek çalışanların gerekli yeterliliğini belirlemekte midir?

b) Çalışanların uygun eğitim, öğretim veya deneyim temelinde yetkin olmalarını (tehlikeleri belirleme yeteneği dahil) sağlamakta mıdır?

c) Uygun olduğunda, gerekli yeterliliği kazanmak ve sürdürmek için harekete geçin ve yapılan faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmekte midir?

d) Uygun belgelenmiş bilgiyi yetkinlik kanıtı olarak saklamakta mıdır?

7.3 Farkındalık

Çalışanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi mi?

a) İSG politikası

b) iyileştirilmiş İSG performansının faydaları da dahil olmak üzere İSG yönetim sisteminin etkinliğine katkıları

c) İSG yönetim sistemi şartlarına uymamanın etkileri ve olası sonuçları olaylarla ve bunlarla ilgili soruşturmaların sonuçları;

e) Tehlikeler, İSG riskleri ve bunlarla ilgili olarak belirlenen eylemler

f) Kendilerini çalışma hayatlarından, yaşamları veya sağlıkları için yakın ve ciddi bir tehlike oluşturduğunu düşündüğü çalışma durumlarından uzak tutabilme kabiliyetinin yanı sıra, bunları yapmak için gereksiz sonuçlardan korumaya yönelik düzenlemeler.

7.4 İletişim

7.4.1 Genel

Kuruluş, İSG yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış iletişim için gerekli olan süreçleri belirlemiş, tespit etmiş mi?

 • Neyle iletişim kuracağı hakkında
 • Ne zaman iletişim kurmalı
 • Kiminle iletişim kurulmalı
 • Nasıl iletişim kurulur

7.4.2 İÇ İletişim

Kuruluş aşağıdaki sisteme sahip midir?

 • İSG yönetim sistemine uygun bilgileri,
 • İSG yönetim sisteminde yapılacak değişiklikler de dahil olmak üzere,
 • Kuruluşun çeşitli kademeleri ve işlevleri arasında dahili olarak iletişim.
 • İletişim süreçlerinin çalışanların sürekli gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamasını sağlamak.

7.4.3 DIŞ İleitişim

Kuruluş, kuruluşun iletişim süreci / süreçleri tarafından belirlenen ve yasal gereklilikleri ve diğer gereklilikleri dikkate alarak, İSG yönetim sistemine ilişkin bilgileri dışarıdan iletmekte midir?

7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

7.5.1 Genel

Kuruluşun ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi aşağıdakileri içeriyor mu?

a) Bu standartta istenen dokümante edilmiş bilgiyi,

b) Kuruluş tarafından, ISO 45001 yönetim sisteminin etkinliğini artırmak için belirlenen dokümante edilmiş bilgiyi.

Not – Bir ISO 45001 İSG yönetim sistemi için dokümante edilmiş bilginin boyutu, bir kuruluştan diğer kuruluşa aşağıdaki sebeplerle değişebilir:

- Kuruluşun büyüklüğüne, faaliyetlerinin türüne, proseslerine, ürün ve hizmetlerine,

- Proseslerin ve bunların birbiri ile etkileşimlerinin karmaşıklığına,

- Kişilerin yeterliliğine.

7.5.2 Oluşturma ve Güncelleme (Dokümanların Kontrolü)

Kuruluş; dokümante edilmiş bilgileri oluştururken ve güncellerken aşağıdakileri uygun şekilde güvence altına alıyor mu?

a) Tanımlama ve açıklama (örneğin, bir başlık, tarih, yazar veya referans numarası),

b) Format (örneğin, dil, yazılım sürümü, grafikler) ve ortam (örneğin, kâğıt, elektronik),

c) Uygunluk ve kifayeti için gözden geçirme ve onay.

7.5.3 Dokümante Edilmiş Bilgilerin Kontrolü (Kayıtların Kontrolü)

İSG yönetim sisteminin ve bu belgenin gerektirdiği belgeli bilgilerin sağlanması için kontrol edilmelidir.

a) İhtiyaç olduğu yer ve zamanda kullanım için varlığı ve uygun olması,

b) Uygun şekilde korunması (örneğin, gizliliğin yok olması, uygun olmayan kullanım veya bütünlüğün kaybolması).

Dokümante edilmiş bilginin kontrolü için kuruluş aşağıdaki faaliyetlerden uygulanabilir olanları belirliyor mu?

a) Dağıtım, erişim, kullanım ve tekrar kullanım,

b) Niteliğinin korunması dahil, arşivleme ve koruma,

c) Değişikliklerin kontrolü (örneğin, sürüm kontrolü),

d) Muhafaza ve elden çıkarma.

İSG yönetim sisteminin planlaması ve işletimi için gerekli olduğu, kuruluş tarafından belirlenen dış kaynaklı dokümante edilmiş bilgi, uygun şekilde tanımlanıyor ve kontrol ediliyor mu?

Uygunluğun kanıtı olarak muhafaza edilen dokümante edilmiş bilgi, istenmeyen değişikliklere karşı korunuyor mu?

8. ISO 45001 Operasyon Faaliyetleri

8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol

8.1.1 Genel

Kuruluş, İSG yönetim sisteminin gereksinimlerini karşılamak için gerekli süreçleri planlamak, uygulamak, kontrol etmek ve sürdürmek için aşağıdakileri uyguluyor mu?

a) süreçler için kriterler oluşturma

b) Süreçlerin kriterlere uygun kontrolünün yapılması

c) İşlemlerin planlandığı gibi yapıldığı konusunda güven duyulabilmesi için belgelendirilmiş bilgilerin korunması ve muhafaza edilmesi

d) İşi çalışanlara uyarlamak

8.1.2 Tehlikelerin Giderilmesi ve "İş Sağlığı Ve Güvenliği" Risklerinin Azaltılması

Kuruluş, aşağıdaki kontroller hiyerarşisini kullanarak tehlikelerin ortadan kaldırılması ve İSG risklerinin azaltılması için bir süreç (ler) oluşturmalı, uygulamış ve sürdürmekte midir?

 • Tehlikeyi ortadan kaldırmak
 • Daha az tehlikeli işlemler, işlemler, malzemeler veya ekipmanla değiştirme
 • Mühendislik kontrolleri ve işin yeniden düzenlenmesi
 • Eğitim dahil idari kontrolleri kullanmak

8.1.3 Değişim Yönetimi

Kuruluş, ISO 45001:2018 performansını etkileyen planlı geçici ve kalıcı değişikliklerin uygulanması ve kontrolü için bir süreç oluşturmuş mu?

 • Yeni ürünler, hizmetler ve işlemler veya mevcut ürünler, hizmetler ve işlemler dahil
 • İş yeri ve çevre
 • İş organizasyonu
 • Çalışma şartları
 • İş gücü
 • Yasal şartlarda ve diğer şartlarda yapılan değişiklikler
 • Tehlikeler ve İSG riskleri hakkındaki bilgi veya bilgilerdeki değişiklikler
 • Bilgi ve teknolojideki gelişmeler

8.1.4 Satın Alma

8.1.4.1 Genel

Kuruluş, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetim sistemine uygunluklarını sağlamak için ürün ve hizmet alımlarını kontrol etmek için bir süreç oluşturmuş mu? Uygulamakta ve sürdürmekte midir?

8.1.4.2 Anlaşmalı Taraflar

Kuruluş, tehlikeleri belirlemek ve bundan kaynaklanan İSG riskini değerlendirmek ve kontrol etmek için tedarik sürecini / yüklenicilerini anlaşmalı tarafları koordine etmekte midir?

 • Yüklenicilerin organizasyonu etkileyen faaliyet ve faaliyetleri
 • Kuruluşun yüklenicilerin çalışanlarını etkileyen faaliyetleri ve faaliyetleri
 • Yüklenicilerin, işyerindeki diğer ilgili tarafları etkileyen faaliyet ve faaliyetleri

8.1.4.3 Dış Kaynak

Kuruluş, dış kaynaklı fonksiyonların ve işlemlerin kontrol edilmesini sağlamakta mıdır?

Kuruluş, dış kaynak düzenlemelerinin yasal gereklilikler ve diğer gerekliliklerle ve İSG yönetim sisteminin öngörülen sonuçlarına ulaşılmasını sağlamakta mıdır?

Bu işlevlere ve işlemlere uygulanacak kontrolün türü ve derecesi İSG yönetim sisteminde tanımlamış mıdır?

8.2 Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale

Kuruluş, potansiyel acil durumlara hazırlanmak ve bunlara cevap vermek için gereken bir süreci / süreçleri oluşturmuş mu? uygulamakta ve sürdürmekte midir?

 • İlk yardımın sağlanması da dahil olmak üzere acil durumlara planlı bir yanıt oluşturulması.
 • Planlanan cevap için eğitim verilmesi
 • Planlanan müdahale yeteneğinin periyodik olarak test edilmesi ve kullanılması
 • Performansın değerlendirilmesi ve gerektiğinde test edildikten sonra ve özellikle acil durumların ortaya çıkmasından sonra da dahil olmak üzere planlanan yanıtın gözden geçirilmesi
 • Tüm çalışanlara görev ve sorumlulukları hakkında ilgili bilgi iletmek ve sunmak
 • İlgili bilgilerin yüklenicilere, ziyaretçilere, acil durum müdahale hizmetlerine, devlet yetkililerine ve uygun olduğu şekilde yerel topluluğa iletilmesi
 • İlgili tüm tarafların ihtiyaç ve yeteneklerini göz önünde bulundurmak ve planlanan cevabın geliştirilmesine uygun şekilde katılımlarını sağlamak.

9. ISO 45001 Performans Değerlendirme

9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme

9.1.1 Genel

Kuruluş aşağıdakileri tayin ediyor mu?

a) Neyin izlenmesi ve ölçülmesi gerektiğini,

b) Geçerli sonuçları güvence altına almak amacıyla ihtiyaç duyulan izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme için yöntemlerini,

c) İzleme ve ölçmenin ne zaman gerçekleştirmesi gerektiğini,

d) İzleme ve ölçme sonuçlarının ne zaman analizi ve değerlendirilmesi gerektiğini.

e) Kuruluş, kalite yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini değerlendiriyor mu?

f) Kuruluş, sonuçların kanıtı olarak, uygun dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza ediyor mu?

9.1.2 Uyumluluk Değerlendirmesi

Kuruluş, yasal gerekliliklere ve diğer gerekliliklere uygunluğu değerlendirmek için bir süreç oluşturmuş mu? uygulamakta mıdır?

Kuruluş aşağıdakileri yerine getirmekte midir?

 • Uygunluk değerlendirmesi için sıklığı ve yöntemi belirleme
 • Uygunluğu değerlendirin ve gerektiğinde harekete geçin
 • Yasal gereklilikler ve diğer gereklilikler ile uyumluluk durumu hakkında bilgi ve anlayış sağlamak
 • Uygunluk değerlendirme sonucunun belgelenmiş bilgisini tutmak

9.2 ISO 45001 İç Tetkik Soruları

9.2.1 Kuruluş, İSG’nin aşağıdakilerle ilgili durumunu belirlemek için planlanan aralıklarda iç tetkikler yapıyor mu?

(Bu sayfada yer alan iso 45001 eğitim içeriği düzenlenerek iç tetkik soru listesi olarak kullanılabilir)

a) Aşağıdakilere uygunluğu:

1) Kuruluşun kalite yönetim sisteminin şartlarına,

2) Bu Standardın şartlarına.

b) Etkili bir şekilde uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığı.

9.2.2 Kuruluş:

a) Sıklık, yöntemler, sorumluluklar, planlama şartları ve raporlama dahil, söz konusu proseslerin önemi, kuruluşu etkileyen değişiklikler ve önceki tetkik sonuçları değerlendirilerek, bir tetkik programı/programları planlanıyor, oluşturuluyor ve sürekliliğini sağlıyor mu?

b) Her bir tetkik için tetkik kriteri ve kapsamı belirleniyor mu?

c) Tetkik prosesinin objektifliği ve tarafsızlığını güvence altına almak için tetkikçiler seçiliyor ve tetkikleri yapıyor mu?

d) Tetkik sonuçlarının ilgili yönetime rapor ediliyor mu?

e) Herhangi bir gecikmeye mahal vermeden uygun düzeltme ve düzeltici faaliyet gerçekleştiriliyor mu?

f) Tetkik programının uygulanmasının ve tetkik sonuçlarının kanıtı olarak dokümante edilmiş bilgi muhafaza ediliyor mu?

9.3 ISO 45001 (YGG) Yönetimin Gözden Geçirmesi

Gözden geçirme sıklığı belirli mi?  Gözden geçirme girdileri ve çıktılar belirlenmiş, standart şartlarını karşılıyor mu ve kararlar alınmış mı? Tüm maddeler görüşülmüş mü? YGG toplantı raporu üretilmiş mi? Gözden? geçirme tarihi nedir? Üst Yönetim toplantıya katılmış mı?

10. İyileştirme

10.1 Genel

Kuruluş iyileştirme için fırsatları tayin etmeli ve iso 45001-2018 yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarını elde etmek için gerekli eylemleri uyguluyor mu?

10.2 Uygunsuzluk ve Düzeltici (İyileştirici) Faaliyetler

Kuruluş, olayları ve uygunsuzlukları belirlemek ve yönetmek için raporlama, soruşturma ve önlem alma dahil bir süreç (ler) oluşturmuş ve uygulamakta mı?

10.3 Sürekli İyileştirme

Kuruluş, İSG yönetim sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürekli iyileştiriliyor mu? Kuruluş; analiz ve değerlendirmenin sonuçlarını, yönetimin gözden geçirmesi çıktılarını, sürekli iyileşmenin parçası olarak ihtiyaç ve fırsatların belirlenmesinin tayini için değerlendiriyor mu?

İş güvenliği ve sağlığı iso 45001 eğitimi sonrasında, belge almak istiyorsanız https://adlbelge.com/iso-45001-belgesi-nedir-nasil-alinir linkini inceleyebilir sonrasında da bizimle iletişime geçebilirsiniz.

WhatsApp